’LEAVE NO ONE BEHIND’ – men gør Danmark netop ikke det?

I sommeren 2019 starter den nye ’Forberedende Grunduddannelse’ (FGU), som skal nå de 50.000 unge, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet. Lige nu sidder vores politikere derfor og drøfter lovgivningen samt bekendtgørelsen, som skal danne dets værdigrundlag og fundament. Forunderligt er det dog, at vi i en tid med fælles globale udfordringer og samarbejde på tværs af grænser oplever, at både international forståelse og bæredygtig udvikling ikke bliver anerkendt som vigtige og grundlæggende elementer, som de unge ’på kanten’ skal forholde sig til.

’Leave no one behind’ er sloganet for FN’s nye 2030 verdensmål (SDG) – men er det ikke netop det vi gør, ved ikke at involvere de unge, der ikke går den lige vej? Burde Danmark og den danske regering ikke hellere gribe denne chance, markere sig og visionært etablere en skole – en ny uddannelse – som lever op til verdensmålenes slogan?

I fællesskab med 193 andre lande under FN har Danmark forpligtet sig til at opnå verdensmålene i 2030. De markerer sig anderledes end dets forgænger Millennium Development Goals (MDG), da de denne gang i langt højere grad fokuserer på at Ilande – og ikke kun udviklingslande – gennemgribende skal arbejde med at opnå målene. Ellers vil ambitionen ikke lykkes! Dette indebærer, at det danske samfund ikke blot skal introduceres og oplyses omkring SDGs 17 mål og 169 delmål, men tilmed forandres for at de overhovedet kan realiseres. Civilsamfundet skal aktiveres, indikatorer implementeres og lovgivning justeres, hvilket den danske regering har taget til efterretning. Ift. sidstnævnte har Finansministeren Kristian Jensen sågar lagt op til, at der fremadrettet skal være et SDG eftersyn ved alt ny lovgivning, for at sikre at Danmark leverer.

I henhold til mål 4, som skal ’fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle’ (særligt delmålene 4.5, 4.7 og 4.a) er det derfor oplagt, at gribe fat i FGU. FGU kunne blive en skole for FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Dvs. at de 50.000 unge, som bevæger sig i grænsefeltet mellem grundskole og kompetencegivende uddannelse, og som oftest er ekskluderet ift. at sætte den politiske dagsorden, igennem FGU kunne være med til at gøre en forskel og realisere verdensmålene i praksis. At få indskrevet verdensmålene i bekendtgørelsen vil ikke blot sikre, at Danmark leverer på mål 4 og visionen om at alle skal med. Men det vil også give FGU en status, et progressivt image og ikke mindst sikre at unge på kanten bliver inkluderet, involveret og aktører for bærerdygtig udvikling nationalt og globalt.

Siden 2010 har jeg, som ansat ved Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro, stået i spidsen for kampagnen Ung Aktion. Jeg har set unge vokse 10 cm på en time og oplevet, hvordan ’restgruppen’ er blevet frontløbere, har mobiliseret og iværksat projekter i Danmark og på den anden side af kloden, til fordel for nogle af verdens mest udsatte grupper. Unge på kanten, som aldrig har turde ytre sig eller følt deres stemme var noget værd, har stået foran flere 100 mennesker, blevet meningsdannere og opfordret til, at alle kan være med til at gøre en forskel. Det er ikke blot livsgivende og inspirerende, men det er også, efter min mening, det vi skylder dem. At give ALLE unge en platform, hvorfra de kan blive handlekraftige aktører i det samfund – lokalt og globalt – som de er en
del af.

Derfor har jeg en appel – en appel til vores politikere, der i skrivende stund sidder og udarbejder den endelige bekendtgørelse til FGUen.

Kære politikere vi skal have ALLE med, når det gælder vores fremtid! Derfor er det afgørende, at unge på den nye FGU får international forståelse og bliver involveret i, hvordan vores samfund kan udvikle sig i en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig retning. Det er muligt, men det er nødvendigt at I sikrer, at det bliver indskrevet i bekendtgørelsen.

Jeg håber, at I hører min appel – nedenfor har jeg forslag til, hvordan det kan integreres.

FORSLAG TIL BEKENDTGØRELSE
1. FGU-skoler skal integrere og afspejle FN’s verdensmål for derved at være med til at opnå målsætningen for mål 4 – at fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle.

2. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Tilbuddet skal endvidere gennem arbejdet med FN’s verdensmål bidrage til, at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund, samt fremme international forståelse.

3. Undervisning, produktioner og projekter skal forholde sig til FN’s verdensmål, og derved dygtiggøre deltagernes egenskaber til at påtage sig et fælles ansvar og evne til at producere, forbruge og agere således, at de kan være med til at sikre global bæredygtig udvikling.